Weather (state,county)

Aap ka Ghar bhi Jannat Ban Sakta Hai!!✦...............♥ Aap ka Ghar bhi Jannat Ban Sakta Hai!! ♥...............✦

Narrated 'Aishah RadiyAllahu Anha: That the Messenger of Allah (Sallallahu Alaihi Wasallam) said: "The best of you is the best to his wives, and I am the best of you to my wives."

[Jami at-Tirmidhi :: Vol. 1 :: Book 46 :: Hadith 3895]

Urdu Translation: Hazrat Aisha RadiyAllahu Anha se Riwayat hai ke RasoolAllah Sallallahu Alaihi Wasallam ne Farmaya: "Tum mein sab se behtar wo hai jo Apne Ghar walon ke liye Accha hai (Mujhe daikho) Main apne Ghar walon ke liye tum sab se behtar (sulook karne wala) hun."

[Urdu Ref :: Jami at-Tirmidhi :: Vol. 2 :: Hadith 1826]

●◗► Do jahan ke sardar Sallallahu Alaihi Wasallam apne ghar mein sakht Mizaji aur Gusse ke bajaye Nihayat khushgawar aur be’takallufana Andaz mein rehte, Azwaje Mutahrat ke sath Hansi Mazaq aur Dil lagi bhi farmalete, Ghar ke kaam kaaj mein Ummahat ul Mo’mineen RadiyAllahu Anhuma ka hath batate, Apne kapde khud si lete aur saaf bhi Farmalete, Bakri ka doodh apne Daste Mubarak se nikaal lete, yahan tak ke Apni Na’l shareef (Juta Mubarak) ki bhi khud hi Marammat farmalete. [Ma'khooz Az:: Shama'il Muhammadiyah At-Tirmidhi]
Powered by Blogger.