Weather (state,county)

Acche Akhlaq Dushman ko bhi Dosti mein Badal dete Hain

✦...✔ Acche Akhlaq Dushman ko bhi Dosti mein Badal dete Hain ✔...✦

► Danayi ki Aik satah wo hai Jahan Insan Bad’kalami ka jawab Bad’kalami se deta hai, Eint ka jawab mein Patthar de marta hai.

► Danayi ki Dusri satah wo hai Jahan Insan Bad’kalami ke jawab mein Khamoshi Ekthiyar karta hai aur Bad’kalami karne wale ko Apne Haal par chhor deta hai.

► Danayi ki Aik Teesri Satah bhi hai is mein Insan na sirf ye ke Apne Jazbat par Qabo pata hai Balke bure Akhlaq ka Jawab Behtareen Akhlaq se Deta hai aur Danayi ki yahi Teesri satah hai jo Bad’tareen Dushman ko behtareen Dost mein tabdeel kardeti hai.

●════════════════════◄►═══════════════════●

Narrated `Abdullah bin `Amr RadiyAllahu Anhu: The Prophet (Sallallahu Alaihi Wasallam) never used bad language neither a "Fahish nor a Mutafahish. He used to say "The best amongst you are those who have the best manners and character."

[Sahih Bukhari :: Vol. 4 :: Book 56 :: Hadith 759]

Urdu Translaiton: Hazrat Abdullah bin Amr RadiyAllahu Anhu se Riwayat hai ke RasoolAllah Sallallahu Alaihi Wasallam "Bad’zuban aur Ladne Jhagadne wale nahi the, Aap Farmaya karte the ke Tum mein sab se Behtar wo Shaks hai Jis ke Akhlaq sab se Acche ho. (Jo logon se khandah paishani se Paish Aaye)."

[Urdu Ref :: Sahih Bukhari :: Hadith 3559]

●◗► Fahish means Evil, Mutafahish is one who conveys evils.
●◗► Khanda Paishani – Hanste Muskurate, Khush Mizaaj.
Powered by Blogger.