Weather (state,county)

Allah Walon ki Majlis ke Fawayed
✦..........♥ Allah Walon ki Majlis ke Fawayed ♥..........✦

✿ Naik logon ki Sohbat mein baithne se Insan ✿

◈➲ Shak se Yaqeen
◈➲ Riyakari se Ekhlaas
◈➲ Ghaflat se Bedari
◈➲ Dunya ki Mohabbat se Aakhirat ki Fikr
◈➲ Takabbur se Tawazeh o Inkisari
◈➲ Bad’diyanati se Khair khuahi o Naik Niyyati ki Taraf Aajata hai.

"Aye Allah! Hamein Naik logon ki Sohbat Naseeb Farma." Aameen.
Powered by Blogger.