Weather (state,county)

Aourat..!! Paon ki Juti ya Sar ka Taaj✦........✔ Aourat..!! Paon ki Juti ya Sar ka Taaj ? ✔.........✦

●◗► Aik Majlis mein kisi shaks ne kaha: Aourat ki Misaal Juti ki si hai, Jab munasib Naap ki doosri Juti mil jaye to purani ko chhor dena chahiye.

Aik Samajhdar aur Daana Shaks ye sunkar kehne laga ke is Aadmi ne bilkul Sahi kaha.

Aourat us shaks ki Nazar mein Juti ki tarah hi hoti hai Jis ka Poora Wujoood paon ki Tarah Neech aur Ghatya ho aur ► "Us Shkas ki Nazar mein Taaj ki tarah hoti hai Jis ka Wujood Sar ki Tarah Aa’la aur Umdah ho."
Powered by Blogger.