Weather (state,county)

April Fool Manane ki Qabahaten
✦...........x April Fool Manane ki Qabahaten x...........✦

❶ Kuffar se Mushabihat hai, aur Jo Jis Qoum se Mushabihat Ekhtiyar karta hai Qayamat ke din us ka Hashr unhin ke sath hoga. (Sunan Abu Dawood :: 4020)

❷ Jhoot par us ki Bunyad hai, aur "Jhoot bolne wale par ALLAH TA'ALA ki La'nat hoti hai". (Qur'an 3:61)

❸ Dhoke par us ki Bunyad hai, aur Dhoke dene wala Ummate Muhammadiya mein se Nahi. (Sahih Muslim :: 284)

❹ Makhluqat ko satane ka wabal hai.

❺ Insan ka Aaitemad khojata hai.
Powered by Blogger.