Weather (state,county)

Dilchasp Qurani Malumat✦......................♥ Dilchasp Qurani Malumat ♥......................✦

► Quran kareem mein 4 Masjidon ka Zikr hain: Masjid al-Haram, Masjid al- Aqsa, Masjide Quba, Masjide ziraar.

► Quran kareem mein 7 shahron ke Naam hain: Makka, Madina, Misr, Madyan, Hunain, Babul, Ayeka.

► Quran kareem mein 4 pahadon ke Naam hain: Toor, Jodi, Safa, Marwah.

► Quran kareem mein 4 dhaton ke Naam hain: Sona, Chaandi, Taanba, Loha

► Quran kareem mein 3 sabziyon ke Naam hain: Pyaaz, Lehsan, Kankdi.

► Quran kareem mein 3 darakhton ke Naam hain: Khajoor, Zaitoon, Beri.

► Quran kareem mein 6 phalon ke Naam hain: Anjeer, Zaitoon, Anaar, Kela, Tarkhajoor, Angoor.

► Quran kareem mein 4 parindon ke Naam hain: Hud hud, Kawwa, Teetar, Taddi.

► Quran kareem mein 10 Hashratul Arz ke Naam hain: Chyunti, Makkhi, Macchar, Makdi, Shahed ki Makkhi, Parwana, Jooon, Maindak, Saanp, Azdah.

► Quran kareem mein 13 Janwaron ke Naam hain: Hathi, Oont, Gaye, Dunba, Bakri, Bhaidya, Ghoda, Gdha, Khacchar, Bandar, Khinzeer, Kutta, Machli.
Powered by Blogger.