Weather (state,county)

.. H A D E E S ........................✿....... H A D E E S .......✿......................

Narrated Anas RadiyAllahu Anhu: The most frequent invocation of The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was: "O Allah! Give to us in the world that which is good and in the Hereafter that which is good, and save us from the torment of the Fire." (Qur'an 2:201)

[Sahih Bukhari :: Vol 8 :: Book 75 :: Hadith 398]

Urdu Translation: Hazrat Anas RadiyAllahu Anhu se Riwayat hai ke Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam ki Aksar ye dua hua karti thi: "Aye Allah hamen duniya main bhalayi (Hasnah) Ata kar aur Aakhirat mein Bhalayi Ata kar aur Hamein dozakh se bacha.(Qur'an 2:201)

[Urdu Ref :: Sahih Bukhair :: Vol.7 :: Hadith 6389]

●◗► Badi bhaari Ahem dua hai ke Dunya aur Deen har do ki kamyabi ke liye Dua ki gayi hai Balke Dunya ko Aakhirat par Moqaddam kiya gaya hai, is liye ke Dunya ke Sudhaar hi se Aakhirat ka Sudhaar hoga.
Powered by Blogger.