Weather (state,county)

.. H A D E E S .. ......................✿....... H A D E E S .......✿......................

Narrated Abu Hurairah RadiyAllahu Anhu: That the Messenger of Allah (Sallallahu Alaihi Wasallam) said: "When one of you arrives at the gathering, then give the Salam, and if he is given a place to sit, then let him sit. Then when he stands, let him give the Salam, the first is more worthy than the last."

[Jami At-Tirmidhi :: Vol. 1 :: Book 40 :: Hadith 2706]

Urdu Translation: Hazrat Abu Huraira RadiyAllahu Anhu se Riwayat hai ke RasoolAllah Sallallahu Alaihi Wasallam ne Farmaya Jab tum mein se koi kisi Majlis mein jaye to Salam kare us ke baad Baithna chahe to baith jaye, Phir jab Majlis se uth kar jane lage to phir Salam kare kyun ke pahla Salam Dusre Salam se badha hua nahi hai Yani Jis Tarah Mulaqat ke Waqt Salam karna Sunnat hai Aise hi Rokhsat hote waqt bhi Salam karna Sunnat hai.

[Urdu Ref :: Jami At-Tirmidhi :: Vol.2 :: Hadith 602]


●◗► Allah Hafiz, Khuda Hafiz, Shabba Khair, Alvida etc Ye sab Kehne se Behtar aur Sunnat Tariqa ye hai ke Jab Tum kisi se Rokhsati ka Iradah karo to Salam kar kar Wida ho, Aml Karengena InshaAllah, Aaj se hi ye Aml shuru karde. Jazakallahu Khair.

Powered by Blogger.