Weather (state,county)

Haya ka ISLAMI Tasawwur✦.................♥ Haya ka ISLAMI Tasawwur ♥.................✦

❶ Haya Iman ka Aik bada Hissa hai. (Sunan An-Nasa’i :: 5033)

❷ Har mazhab ka koi na koi Imtiyazi wasf raha hai aur Islam ki Imtiyazi Pehchan Haya hai. (Sunan Ibn Majah :: 4181)

❸ Haya karna, Khushbo lagana, Miswak karna aur Nikah karna Tamam Anmbiya ki sunnat hai. (Jami At-Tirmidhi :: 1080)

❹ Be hayayi Jis cheez mein hogi use Aaib daar banadegi, Jabke Haya Jis cheez mein bhi hogi use Khoobsurat banadegi. (Jami At-Tirmidhi :: 1974)

❺ Jis Insan mein sharm o Haya na rahe to wo badi se badi behudgi, Nafarmani aur Fasad barpa kar sakta hai. (Sahih Bukhari :: 6120)

❻ Haya Jannat mein lejane ka Zariya hai. (Jami At-Tirmidhi :: 2009)

❼ Allah se Haya karne ka haq ye hai ke Sir aur jo kuch us mein hai (Yani Dimag, Aankh, Kaan, Naak, Muh, aur Zuban wagerah) ki Hifazat ki jaye, isi Tarah pait aur jo kuch us mein hai (Yani Dil, Ma’dah aur Sharmgah Wagerah) ki hifazat ki jaye aur Mout o Qabr ko kasrat se yaad rakha jaye. (Jami At-Tirmidhi :: 2458)
Powered by Blogger.