Weather (state,county)

Khadimo Nokaron aur Ma'tahton ko Muaaf karte Rahiye✦.....♥ Khadimo Nokaron aur Ma'tahton ko Muaaf karte Rahiye ♥.....✦

●◗► "Apne Nokaro se Accha sulook kare Hamare yaha bahot hota hai ke Agar Khadim kuch Galat karde ya phir kisi kaam mein deri hojaye to use Daant dapat phir Jahil log Gali galoch aur badzubani par utar Aate hain, Aisa hargiz na kare Wo aap ki khidmat karte hai Apne Khadim ki Galati ko din mein 70 Martaba Muaaf karne ko Kaha hai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ne.

Narrated 'Abdullah bin 'Umar RadiyAllahu Anhu: "A man came to the Prophet (Sallallahu Alaihi Wasallam) and said: 'O Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam! How many times should the servant be pardoned?' The Prophet (Sallallahu Alaihi Wasallam) was silent. Then he said: 'O Messenger of Allah (Sallallahu Alaihi Wasallam)! How many times should the servant be pardoned?' He (Sallallahu Alaihi Wasallam) said: ' Seventy times each day.'"

[Jami At-Tirmidhi :: Vol. 4 :: Book 1 :: Hadith 1949]

Urdu Translation: Hazrat Abdullah bin Umar RadiyAllahu se Riwayat hai ke RasoolAllah Sallallahu Alaihi Wasallam ki khidmat mein Aik Sahabi Hazir hue aur Arz kiya Ya RasoolAllah Sallallahu Alaihi Wasallam! Main (Apne) Khadim ki Galati ko Kitni martaba Muaaf karun Aap Sallallahu Alaihi Wasallam khamosh rahe Unhone phir wahi Arz kiya: Main (Apne) Khadim ko kitni Martaba Muaaf karun RasoolAllah Sallallahu Alaihi Wasallam ne Irshad Farmaya Rozana 70 Martaba.

[Urdu Ref :: Jami At-Tirmidhi :: Vol.1 :: Hadith 2013]
Powered by Blogger.