Weather (state,county)

Qahet Khushk Saali aur Aafat se Najat ke Asbab✦........♥ Qahet Khushk Saali aur Aafat se Najat ke Asbab ♥........✦

❶ Basti ya shaher mein Iman aur Taqwe ki Fiza Qayem karna. (Qur’an 7:96)
❷ Gunaho se Bachna aur Naik Aa’mal karna. (Qur’an 30:41)
❸ Kasrat se Astaghfar karna. (Qur’an 71:12)
❹ Allah Subhanah Wa’tala ki di hui Nematon ka Sadqe dil se Shukr baja lana. (Qur’an 16:112)
❺ Aik dusre par rahem khana.(Sunan Abu Dawood :: 4943)
❻ Rishte daron ke sath Husn Sulook (sila rahmi) karna. (Sahih Bukhari :: 2067)
❼ Naap tol mein Insaaf se kaam lena. (Sunan Ibn Majah :: 4019)
❽ Sahebe Haisiyat logon ka sahih tariqe se zakat ada karna. (Sunan Ibn Majah :: 4019)
❾ Ro Ro kar Duayen Maangna. (Musnad Ahmad :: 11149)
➓ Sadaqah dena. (Baihiqi :: 3351)
Powered by Blogger.