Weather (state,county)

Qurbani ka Maqsad Aur Qurbani ka Nisaab✦.........♥ Qurbani ka Maqsad Aur Qurbani ka Nisaab ♥.........✦

⇨ "Allah Tala ko Qurbaniyon ke Gosht Nahi pahochte na un ke Khoon balke use to Tumhare Dil ki Parhaiz gari pahochti hai." (Qur’an 22:37)

●◗► Qurbani Aik Aisi Ibadat hai Jis mein Qadam Qadam par Riyakari, Dikhlawa, Badayi aur Takabbur ke Imkanaat Moujood hain lihaza Niyyaton ko durust kijiye Taa ke Aap ki Qeemti Qurbani Zaye hone se Bach jaye.

●◗► Jis Musalman, Aazad aur Muqeem shaks ki Milkiyat mein Eid Al-Azha ke Ayyam mein sirf Sona (Gold) Sade sath (7 ½ ) tole ho ya Darj zail 5 Chizon mein se koi aik Cheez ya Aik se zyadah chizon ka Maj’mua Sadhe bawan (52 ½ ) tole chandi (Silver) ki qimat (Taqriban 21000 rupe) ke barabar ho to Aise shaks par Qurbani Wajib hogi Agarche us par Saal na guzra ho. Wo Panch Chizen ye Hain:

❶ Sona,
❷ Chandi,
❸ Naqdi,
❹ Maal Tijarat,
❺ Zayed zarurat Gharelu Saman.
Powered by Blogger.