Weather (state,county)

Qurbani ke Janwaron ki Tafseel✦.............✔ Qurbani ke Janwaron ki Tafseel ✔.............✦

✿ Chote Janwar: Bhaid, Dunbah, Bakra, Bakri ✿

• In ki Umr km az km Aik (1) saal honi chahiye.
• Albatta Agar 6 Maah ka dumbah Jasamat mein Aik Saal ka lage to us ki Qurbani bhi jayez hai.
• In ki Qurbani sirf Aik Aadmi ki taraf se ho sakti hai.

✿  Bade Janwar: Gaye, Bail, Bhains  ✿

• In ki Umr km az km Do (2) Saal honi chahiye.
• In ki Qurbani mein zyadah se zyadah sath (7) Afrad shareek ho sakte hain.

✿  Oont  ✿

• Is ki Umr km az km Panch (5) saal honi chahiye.
• Is ki Qurbani mein bhi sath (7) Afrad shareek ho sakte hain.

●◗► (Shurka mein se kisi aik ki Aamdani bhi Haram ho ya Mahez gosht khane ki Niyyat ho to Deegar shurka ki Qurbani bhi durust na hogi) "Darje bala Janwaron ke Alawah digar Halal Janwaron (Masalan: Nail gaye aur Hiran wagerah) ki Qurbani durust nahi."
Powered by Blogger.