Weather (state,county)

Qurbani Mein Poshidah Hikmaten✦.............♥ Qurbani Mein Poshidah Hikmaten ♥.............✦

❶ Hazrat Ibrahim aur Ismail Alaihis Salam ki Azeem Qurbani ko yaad Rakhte hue apna sab kuch Yaha tak ke Apne Jigar Goshon ko Allah ke Deen ke liye Qurban kardene ka Jazba paida karna. (Qur’an 37:102)

❷ Mahez Allah ke Naam par Qurbani ke Janwar ko Zabah karna. (Qur’an 22:28, 6:126)

❸ Insan ke liye Janwaron aur Maweshiyon ke Tabe aur Halal kiye Jane par Allah Tala ka Shukr Baja lana. (Qur’an 22:36)

❹ Fuqra’a o Masakeen ke liye Khane aur Gosht ki Farahmi ka sabab. (Qur’an 22:36,28)

❺ Zul Hijjah ki Duswi Tareek ki Azmat ka Izhar. (Qur’an 89:2,3)
Powered by Blogger.