Weather (state,county)

Rahman ke Sacche Bande Ban Jayye
✦...........♥ Rahman ke Sacche Bande Ban Jayye....! ♥...........✦

♥ Rahman ke Sacche Bande Wo Hain...! ♥

●◗► Jo zameen par Aajizi se chalte hain. Jab jahil log un se (Jahilana) guftagu karte hain to wo salamati ki baat kehte hain.

●◗► Jo raten is tarah guzaarten hain ke Apne Parwardigar ke aage (kabhi) sajde mein hote hain aur (kabhi) Qayam mein.

●◗► Jo ye Dua mangte hain ke: Hamare Parwardigar! Jahannam ke azab ko ham se door rakhiye, Haqiqat ye hai ke us ka Azab wo tabahi hai jo Chimat kar rehjati hai.

●◗► Jo kharch karte hain to na Fuzool kharch karte hain na tangi karte hain balke un ka tariqa is (ifrat o tafreet) ke darmiyan Aaitedal ka tariqa hai. Jo Allah ke siwa kisi bhi doosre Mabood ki ibadat nahi karte.

●◗► Jis Jaan ko Allah ne hurmat bakshi hai, use na haq Qatal nahi karte. Jo na zina karte hain. Jo nahaq kamon mein shamil nahi hote aur Jab kisi lagu cheez ke paas Guzarte hain to waqar ke sath Guzarjate hain.

●◗► Jab unhe apne Rab ki aayat ke zariye Nasihat ki jati hai to wo un par behre aur andhe bankar nahi girte. Jo (dua karte hue) kehte hain: Hamare Parwardigar! Hamen Apni Biwi Baccho se aankhon ki thandak ata farma, aur Hamen parhaizgaron ka sarbarah banade.

♥ Ye log hain Jinhen un ke Sabr ke badle Jannat ke baala khane ata honge, Aur waha Duaon aur salam se un ka Isteqbal kiya jaye, wo wahan hamesha rahgenge, wo bahot hi Acchi jaga aur Umdah Muqam hai ♥ (Qur’an 25:63 to 76)
Powered by Blogger.