Weather (state,county)

15 wi Sadi Hijri ke Munafiq par Aik Nazar


✦............x 15 wi Sadi Hijri ke Munafiq par Aik Nazar x............✦

• Munafiq se Jab deen ki baat kaho to kehta hai - Asal Cheez to Insaniyat hai.
• Jab Namaz ki baat karo to kehta hai - Mera libas theek Nahi.
• Jab roze ki baat karo to kehta hai - Kya roze me hi Islam hai?.
• Jab zakat ki baat karo to kehta hai- Bank mein khud hi cut Gayi.
• Jab Jihad ki baat karo to kehta hai - Asal Jihad to Nafs se hota hai.
• Jab shar’yi parde ki baat karo to kehta hai - Asal pardah to Nazar ka hota hai.
• Jab Shar’yi dadhi ki baat karo to kehta hai – Dadhi sunnat hai Farz Nahi.
• Jab ulama ki baat karo to kehta hai – Saari kharabiya Moulwiyon ki paida kirdah hain.
• Jab Shari’at par chalne ki Takeed karo to kehta hai- Moulwiyon wali baten mat karo, Tum Apne aap ko Theek karo, Ye Mera aur Mere Rab ka Muamla hai!.

Powered by Blogger.