Weather (state,county)

Aksar logon ko daikha gaya hai wo apne Aap ko bada sabit karne k liye apna....•••• "Aksar logon ko daikha gaya hai wo apne Aap ko bada sabit karne k liye apna Naam banane k liye bahot se aise Comments ya Post karte hai jis se sirf un ka Maqsad logon ki Dunyawi khushnudi hasil karna hota hai, Riyakari (dikhawa) ise hi kaha jata hai aur Phir kuch log Ilm doosre logon par faqar k liye hasil karte hain aisa Karne se parhaiz kiya jaye kyun k....".
══════════════════════◄►═════════════════════●

The Messenger (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “Whoever acquires knowledge which should be sought for the sake of Allaah, but he only learns it in order to attain some worldly goal, he will not smell the fragrance of Paradise on the Day of Resurrection.” (Narrated by Abu Dawood :: 3664)

URDU TRANSLATION: RasoolAllah
ne Farmaya: Jis shaksh ne us Ilm ko Jis k sath Allah ki raza Hasil ki jati hai Sirf is Garz se hasil kiya k wo us k zariye Maal o Mata’a hasil kare, To aisa shaksh Qayamat k din Jannat ki khushbon bhi na pa sakega.

The Prophet
said: "Do not seek knowledge in order to show off in front of the scholars, or to argue with the foolish, and do not choose the best seat in a gathering, due to it (i.e. the knowledge which you have learned) for whoever does that, the Fire, the Fire (awaits him)." (Sunan Ibn Majah :: Hadith 254)

URDU TRANSLATION: RasoolAllah
ne Farmaya: Ilm is liye Hasil na karo k Ulama k samne Faqr karo ya Jahilon se Takrar karo aur na hi Ilm se (Dunyawi izzat ki) Majalis talash karo jo Aisa karega to Aag hai Aag.

══════════════════════════◄►═════════════════════════●

••••
"Yahi wajeh hai k Qayamat k Din sab se pehle Aalime deen ko Azab se do char hona padega Jise us k ilm ne Nafa nahi diya hoga, Us ki missal aisi hai k Us ne Heera (Yani ilm) Hasil kiya aur Kude k dhair par aik Aam patthar samajh kar phaink diya".
Powered by Blogger.