Weather (state,county)

Aye Musalman Zara Idhar Bhi Dhiyan Kar........... Aye Musalman Zara Idhar Bhi Dhiyan Kar ...........
Ham ne sab kuch sikha – Magar deen ko na sikha.
Ham ne sab kuch samjha – Magar Qur'an ko na samjha.
Ham ne sab ko waqt diya – Magar Tilwate Qur'an k liye waqt na diya.
Ham ne har Course sikha – Magar Qur'an ko Tajweed se padhna nahi sikha. :(

••
"Rozana Qur'an Padhne ka Aik Ma'mool Banaye, Apne Ghar walo ko Dost Ahbab, Azizo Qarib sab k liye Aap k Paas Dene k liye Waqt hai Lekin Allah ka Kalam padhne main Waqt nahi hai Allahuakbar Toba kare Jis Kalam k Har Aik Harf par Allah ne Naiki Rakhi ho Jis k Padhne se Dilo ko Itminan milta ho, Jis Main Falah ka Rasta ho Usai Chhod kar "Then where are you going"?........ (Qur'an 81:26)..??

Narrated Muhammad bin Ka'b Al-Qurazi: "I heard 'Abdullah bin Mas'ud saying: 'The Messenger of Allah
said: "[Whoever recites a letter] from Allah's Book, then he receives the reward from it, and the reward of ten the like of it. I do not say that Alif Lam Mim is a letter, but Alif is a letter, Lam is a letter and Mim is a letter."

[Tirmizi :: Vol. 1 :: Book 42 :: Hadith 2910]

URDU TRANSLATION: Hazrat Muhammad bin Ka’b Al-Qurazi R.A: Hazrat Abdullah bin Mas’ud R.A kehte hain k RasoolAllah
ne Farmaya Jis ne Qur'an Majeed main se Aik harf padha use us k Badle Aik Naiki di jayegi aur Har Naiki ka Sawab Dus (10) Guna hai main Nahi kehta k Alif Laam Meem (Aik) harf hai balke Alif aik harf hai Laam aik Harf hai aur Meem bhi aik Harf hai.
Powered by Blogger.