Weather (state,county)

Meri Maayen Bahnain Sarapa Haya Hain★....... :: Meri Maayen Bahnain Sarapa Haya Hain :: .......★

Nahi in ko Fahem khud bhi wo kya hai
Burayi se bachne ka Aik rasta hain
Badi Naik Seerat hain aur muttaqi hain
Jo sach puchiye to khuda ki ata hai
Meri Maayen Bahnain Sarapa Haya Hain.

◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ------------ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈


Agar in ko narmi se samjhaye koi
Moti gr nasihat k bikharaye koi
Masayel shari’at k batlaye koi
Ita’at k paikar ba hukm-e-khuda hain
Meri Maayen Bahnain Sarapa Haya Hain.

◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ------------ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈


Niqab apne sar se na sarkaye hargiz
Na rukh gair mahram ko dikhlayen hargiz
Agar mana kardo nahi jayen hargiz
Chirage murawwat hain Ahle wafa hain
Meri Maayen Bahnain Sarapa Haya Hain.

◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ------------ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈

Agar paak aur saaf ghar ki fiza hai
Bani tarbiyat ki yahi to pana hai
K baccho ka Awwal yahi madarsa hai
So baccho k haq main wahi rahnuma hain
Meri Maayen Bahnain Sarapa Haya Hain
Powered by Blogger.