Weather (state,county)

◗► Ekhtelafi Raye ka Saliqa:


●◗► Ekhtelafi Raye ka Saliqa: "Dusron se Ekhtelaf karte waqt Agar aap ki Naak phul rahi ho, Aawaz unchi ho rahi ho aur Jazbat Be qabo ho rahe hon to Aap ko Ekhtelaf chhor kar Apni ISLAAH aur apne NAFS ka tazkiya (nafs ko paak) karna chahiye."
Powered by Blogger.