Weather (state,county)

♥ Maghfirate Khudawandi ka Tazkerah ♥


✿ RasoolAllah (Sallallahu Alaihi Wasallam) bhi Hans Pade! ✿

Urdu Translation: Hazrat Abu Dhar RadiyAllahu Anhu se Riwayat hai ke Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam ne Irshad Farmaya: "Main Jannat mein dakhil hone wale Aakhri Jannati ko bhi janta hun, aur Jahannam se nikale jane wale Aakhri shaks ko bhi, ye wo shaks hai Jise Qayamat ke din laya jayega aur kaha jayega ke is ke Sagirah gunahon ko peish karo aur Kabirah gunahon ko is se hatalo, Chunanche Sagirah Gunah us ke samne kardiye jayenge aur use Yaad dilaya jayega ke tu ne Fulan din Fulan gunah kiya aur Fulan din Fulan gunah, wo sab Gunahon ka iqrar karega aur Inkar karne ki himmat us mein na hogi aur sath hi wo apne Kabirah Gunahon ki peshi se dar bhi raha hoga.

Lekin phir use kaha jayega ke tujhe tere har Gunah ke badle aik Neki di jati hai, to ab wo (Gunahon ki jaga Nekiyan lene ki lalach mein) kahega ke Aye mere Rab! Main ne to aur bhi bahot sare Gunah kiye hain jo yaha Nazar nahi aarahe, Sahabi farmate hain ke main ne Nabi Akram (Sallallahu Alaihi Wasallam) ko dekha ke wo is baat par khilkhila kar Hans pade yahan tak ke Aap (Sallallahu Alaihi Wasallam) ke samne ke Daant Mubarak nazar Aane lage."

[Urdu Ref :: Sahih Muslim :: Vol. 1 :: Hadith 467]

Abu Dharr RadiyAllahu Anhu reported that Allah's Messenger (Sallallahu Alaihi Wasallam) said: "I know the last of the inhabitants of Paradise to enter it and the last of the inhabitants of Hell to come out of it. He is a man who would be brought on the Day of Resurrection and it will be said: Present his minor sins to him, and withhold from him his serious sins. Then the minor sins would be placed before him, and it would be said: On such and such a day you did so and so and on such and such a day you did so and so. He would say: Yes. It will not be possible for him to deny, while he would be afraid lest serious sins should be presented before him.

It would be said to him: In place of every evil deed you will have a good deed. He will say: My Lord! I have done things I do not see here. I indeed saw the Messenger of Allah laugh till his front teeth were exposed."

[Sahih Muslim :: Book 1 :: Hadith 365, 314]
Powered by Blogger.