Weather (state,county)

Shuru Allah K Naam Se: Hum To Apne Rasoolon ko Sirf is Liye Bhejte Hai k woShuru Allah K Naam Se: Hum To Apne Rasoolon ko Sirf is Liye Bhejte Hai k wo Khush Qabriya Sunaden Aur Daraden, Kafir Log Batil k Sahare Jhagad te Hai Aur (Chahte Hai k) is Se Haq ko Lad Khada Den, Unhone Ne Meri Aayaton ko Aur Jis Cheez se Daraya Jaye Use Mazaq Bana Dala Hai.(Surah:Al-Khaf, Surah No:18, Aayat No:56)
Powered by Blogger.