Weather (state,county)

Shuru Allah k Naam se ♥
Shuru Allah k Naam se: Wahi Allah Hai Jis k Siwa Koi Mabood Nahi, Chipe Khule Ka Janne Wala Meherbaan Aur Rahem Krne Wala.(Surah:Al-Hasher,Surah No:59, Aayat No:22)


Shuru Allah k Naam se: Aye Iman Walo! Kya Mai Tumhe wo Tijart Btladun jo Tumhain Drdnaak Azab se Bachale.(Surah:As-Saff, Surah No:61, Aayat No:10)


Shuru Allah k Naam se: Allah Tala ko Qurbaniyon k Gosht Nahi Pahochte na Un k Khoon Blke use to Tumhare Dil ki Prhaiz Gari Pahonchti Hai, Isi Tarah Allah Ne un Janwaron ko Tumhara Muteei Krdiya Hai k tum Us ki Rhnumai k Shukrye me is ki Badaiyya Byan Karo, Aur Naik Logon ko Khusqabri Suna Dijiye.(Surah:Al-Haj, Surah No:22, Aayat No:37)


Shuru Allah k Naam se: Sub Tareefen Allah Hi k Liye Hai Jo Tmam Jhano ki Prwarish Frmane Wala Hai.(Surah:Al-Fatiha, Surah No:1, Ayat No:2)


Shuru Allah k Naam se: Nihayat Mehrban Bahot Rhem Frmane Wala Hai.(Surah:Al-Fatiha, Surah No:1, Ayat No:3)


Shuru Allah k Naam se: Roze Jaza Ka Malik Hai.(Surah:Al-Fatiha, Surah No:1, Ayat No:4)


Shuru Allah k Naam se: (Aye Allah) Hum Teri Hi Ibadat Krte Hai Aur Hum Tujh hi se Mdat Chahte Hai.(Surah:Al-Fatiha, Surah No:1, Ayat No:5)Shuru Allah k Naam se: Hamen Seedha Raasta Dikha.(Surah:Al-Fatiha, Surah No:1, Ayat No:6)
Shuru Allah k Naam se: Un logon ka Raasta jin Per Toone Inaam Frmaya.Un Logon ka Nahi Jin Per Gazab Kiya Gya Hai Aur Na (Hi) Gumraho Ka.(Surah:Al-Fatiha, Surah No:1, Ayat No:7)

Powered by Blogger.