Weather (state,county)

Allah Taala Irshad Farmate Hai "

Allah Taala Irshad Farmate Hai " Surah Juma: Surah No:62: Aayat No: (9-10)".
Tarjumah: Aye Wo Logon jo Eemaan Laye Ho ' Jumah ' ke din jab Namaz ki Azan Di jaye to tum Allah k Zikr ki taraf Jaldi jaya karo aur Qarid-o-Faroqt Chod do ye tumhare Haq me bahtar hai agar Tum ko Samajh Hai. Phir Jub Namaz Ho chuke to Zameen me phail jao aur Allah ka Fazl Talash karo aur bakasrat Allah ka Zikr kiya karo ta ke Tum Falah Palo.

“Juma ki Namaz Chornay per Waeed” Hadees: Log Juma (ki Namaz) chornay se baaz aa jain nahi to ALLAH un k dillon par Mohhar laga day ga, phir wo ghafilon mai se ho jain gay. (Muslim, Hadees: 2002, Kitab uL Juma, Ravi: Abbo Horaira R.A)
Powered by Blogger.