Weather (state,county)

Eid Al-Adha ke Aadaab

❶ Subah sawere uthna.
❷ Miswak karna.
❸ Gusul karna.
❹ Shari’at ke dayere mein rahte hue Apni Aarayesh karna.
❺ Umdah se Umdah kapde jo paas Maojood ho pahenna.
❻ Khushbo lagana.
❼ Surma lagana.
❽ Eid ki Namaz se pehle kuch na khana.
❾ Jald az Jald Eidgah pahochna.
➓ Eid ki Namaz, Eidgah mein jakar padhna.
⓫ Eidgah paidal jana.
⓬ Eidgah se wapasi par dusra raasta Ekhtiyar karna.
⓭ Eidgah jate waqt aur wahan se wapsi par Raaste mein

اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد

"Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaaha illallahu Wallahu Akbar, Allahu Akbar Walillahil Hamd!" Ba’aawaze buland padhna.

⓮ Qurbani ke Mubarak Gosht se khane ki Ibteda karna.
Powered by Blogger.