Weather (state,county)

{ Gunahe Kabira }

Jin per Waeed-e Aayi Hai, jo Bagair Toba k Muaaf Nahi Hote Aur aik Gunah bhi Jahannam me le Jane k liye kafi Hai.

1.Hiqarat se kisi pr hnsna.---------2.Ta’an Karna.---------3.Bure Laqab se Pukarna.-------4.Badgumani karna.---------5.Kisi ka Aib talash karna.---------6.Kisi ki Gibat karna.---------7.Bila waje kisi ko bura Bhala khna.---------8.Chogli khana.---------9.Tohmat Lagana.---------10.Dhoke dena.---------11.Aar dilana.---------12.Kisi k Nuqsan per Khush hona.---------13.Takabbur karna.---------14.Faqr Karna.---------15.Zarurat mand k bawajood Khudrat k Madat na karna.---------16.Kisi k maal ka Nuqsan karna.---------17.Kisi ki Aabru per Sadma Pohchana.---------18.Choto per rahem na karna.---------19.Bado ki Izzat na Karna.---------20.Bhuko aur Nango ki Haisiyat k Mua’fiq madat na karna.---------21.Kisi Dunyawi ranj se 3 din se zyada bolna Chhordena.---------22.kisi ki Zameen per Mooursi ka Da’wa karna.---------23.Kisi Jandar ki Tasweer Banana.---------24.Hatte katte ko Bheek mangna.---------25.Dadhi Mundwana ya aik musht se km per Katarwana.---------26.Kafiro aur Fasiqo ka Libas Pahenna.---------27.Mardo ko Aourton ka Libas Pahenna.---------28.Aourton ko Mardon ka Libas Pahenna.---------29.Bdkari karna.---------30.Chori karna.---------31.Daketi Daalna.---------32.Jhuti Gawahi dena.---------33.Yateem ka maal khana.---------34.Be khata jaan ko qatal karna.---------35.Maa Baap ki Nafarmani karna aur un ko Takleef dena.---------36.Jhuti Qasam khana.---------37.Rishwat Dena.---------38.Rishwat Lena.---------39.Rishwat k mua’mle me Padhna.---------40.Sharab Pina.---------41.Juwa khailna.---------42.Zulm karna.---------43.Kisi ki koi cheez Bagair Ijazat lena.---------44.Sood dena.---------45.Sood Lena.---------46.Sood likhna.---------47.Sood per Gawah Banna.---------48.Jhoot Bolna.---------49.Amanat me Khayant karna.---------50.Wada Khilafi Karna.---------51.Oopher se Pehne huwe Kapdo se Takhno ko Dhakna.---------52.Bagair uzre Sharaie Jamat Chhord dena.---------53.Shar’ie parda na karna.---------54.Shar’ie Tariqa se tarke ko Taqseem na karna bilkusoos Bahno ko miras me se un ka Hissa na Dena.---------55.Riya kari karna yani dikhawe k liye koi kaam karna.---------56.Duniya kamane k liye ilm deen Hasil karna.---------57.Padosi ko Takleef Pohchana.---------58.Qat’a Rahmi karna Yani Qareebi Rishtedaron se kisi Dunyawi ranjish ki wajeh se Ta’aluq todna.---------59.Allah k farayez me se kisi Farz ko Chhordna Masaln Namaz, Roza, Zakat, Haj Farz hone k Bawajood ada na karna.---------60.Paishab k Chinton se Badan aur Kapde ki Hifazat na Karna.---------61.Kisi se kina Rakhna yani Bdla lene ka jazba dil me Rakhna.---------62.Ajab yani apne Aap ko Accha Samajhna.---------63.Bukhal yani Shariyat ne Jaha Kharch krne ka Hukm diya hai Waha Kharch na Karna.---------64.Hirs yani maal jama Karne me Haram aur na Jayez Tariqon se na Bachna.---------65.kisi jaandar ko Aag me Jalana.---------66.Maal ko Gunah per Kharch karna.---------67.Mazdoor se kaam le kr us ki mazduri Na dena ya km dena Ya Dair karna.---------68.Khud kshi karna.---------69.Jadu tona karna ya karana.---------70.Shara’an jo kaam krna zaroori hai ba wajood Khudrat k un ka hukm na karna, Isi tarah jo kaam Haram hai Ba wajood khudrat k us se na rokna.---------71.Allah ki Rahmat se Mayus hona.

Allah Tala Hame Gunaho se Bachne ki Toufeeq Ata Farmaye, Aye Allah hamare Sagira-o-Kabira Gunah jo Ab tk Jaan Kar Kiye Ya Anjane me Bhool se Hogaye ho To Aye Allah Hamare Guanho Ko tu Apne Fazl-o-karam se Muaf Frmaden..Aameen
Powered by Blogger.