Weather (state,county)

Namaz Padho is se Pahle k Tumhari Namaz Padhi Jaye

--------------------- Kya shoqe Jamat hai Ibadat se hai Mohabbat,
--------------------- Masjid me Azan sunte hi Jate hai Namazi,
--------------------- Drte hai Qaza hone se mith te hai Ada per,
--------------------- Jaan Apni Namazon me Ladaten hai Namazi,
--------------------- Sajde ka Nishan Chand sa Roushan Hai jabeen per,
--------------------- Hoor baheshti ko Libhate hai Namazi,
--------------------- Kahta hai ye Darwaze per Darogaye Jannat,
--------------------- Hut jao k Firdouse me Jate hai Namazi,
--------------------- Ja baja Quran me Aye momino takeed hai,
--------------------- Susti mat krna Namazon me Agar tum ko samajh hai,
--------------------- Momin-o-Kafir me Agar Kuch hai to hai ye Farq,
--------------------- Yani Momin hai Namazi Aur Kafir Hai be Namaz,
--------------------- Sath koi bhi na dega Tumhara Hashar me,
--------------------- Han tumhen dain gi Namazen hi Sahara Hashar me,
--------------------- Baap Bete ka Na Beta Baap k Kaam aayega,
--------------------- Hashar me Pehle Namazon ka hi Paigam aaye ga.

--------------------- Zameen pe Sukoon ki Talash hai,
--------------------- Malik tera banda kitna udaas Hai,
--------------------- Kya khojta Rehta hai Insan Duniya me,
--------------------- Jb k har ek Masl’e ka hal Namaz Hai.


Powered by Blogger.