Weather (state,county)

♥ Qurbani ka Maqsad aur is Mein Poshidah Hikmaten ♥



⇨ "Allah Tala tak na un ka Gosht pahochta hai aur na Khoon balke us tak Tumhari Parheizgari pahochti hai." (Qur’an 22:37)

❶ Hazrat Ibrahim aur Ismail Alaihis Salam ki Azeem Qurbani ko yaad Rakhte hue apna sab kuch Yahan tak ke Apne Jigar Goshon ko Allah ke Deen ke liye Qurban kardene ka Jazba paida karna. (Qur’an 37:102)

❷ Mahez Allah ke Naam par Qurbani ke Janwar ko Zabah karna. (Qur’an 22:28, 6:162)

❸ Insan ke liye Janwaron aur Maweshiyon ke Tabe aur Halal kiye Jane par Allah Tala ka Shukr Baja lana. (Qur’an 22:36)

❹ Fuqra’a o Masakeen ke liye Khane aur Gosht ki Farahmi ka sabab. (Qur’an 22:36,28)

❺ Dhul Hijjah ki Duswin Tareek ki Azmat ka Izhar. (Qur’an 89:2,3)

●◗► Qurbani aik aisi Ibadat hai jis mein Qadam qadam par Riyakari, dikhlawa, Badayi aur Takabbur ke imkanaat maojood hain lehaza Niyyaton ko durust kijiye taa ke Aap ki Qeemti Qurbani zaye hone se bach jaye.
Powered by Blogger.