Weather (state,county)

Tafooq (badai) Kisi ko kisi per Nahi Hai

------------------- Tafooq (badai) Kisi ko kisi per Nahi hai,
------------------- Na Aala hai koi Na Adna Hai koi,
------------------- Sabhi ko Muyassar Huqooq Masawi,
------------------- Koi Qad me Chota Hai Ya koi uoncha,
------------------- Koi hai Tongir Koi be nawa hai,
------------------- Na Gore ki Izzat Na kale se Nafrat,
------------------- Tafooq kisi ko Kisi per Nahi hai,
------------------- Arab aur Ajam me Nahi Farqe baham,
------------------- Na hakim ho koi Na Mahkoom ho koi,
------------------- Na Zalim ho koi Na Mazloom ho Koi,
------------------- Nasab ka Tafaqqur Hasab ka Takabbur,
------------------- Na doulat ki Azmath Na Taqat ka Bota,
------------------- Tafooq kisi ko Kisi per Nahi hai,
------------------- Sabhi lutf Aazadiyon ka Uthayen,
------------------- Sabhi gun khuda ki khudayi k Gayen,
------------------- Khuda sub ka Malik Khuda sub ka Khaliq,
------------------- Usi ki Ibadat hai Aala-o-Fa’iq,
------------------- Usi k hai Farman Ita’at k Layekh,
------------------- Usi ki hai Sarkar Khidmat k Layekh.

------------------- Allah ka Farman Nahi Bdlega,
------------------- Ye Deen ye Iman Nahi Bdlega,
------------------- Koshish jo Kare is ko Badalne ki,
------------------- Kah do k Musalman Nahi Bdlega.
Powered by Blogger.