Weather (state,county)

► Maahe SAFAR Hargiz Manhoos Nahi! ◄Maahe Safar Islami Qamri Calendar ka dusra mahina hai, is Mahine mein shari’at mutahhara ne na to koi khaas Ibadat muqarrar ki hai aur na hi is Mahine ke bare mein koi khaas toham parasti ki taleem di hai, Magar bad’qismati se kuch logon ka khayal hai ke (Na’uzubillah) ye mahina badbakht aur Manhoos hai, isi wajah se is mahine mein Shadi Biyah o digar khushi ki taqribat ke In’eqad se ijtenab kiya jata hai.

Ye khayal bilkul be bunyad hai aur ye darasal usi toham parasti ka tasalsul hai jo Islam se qabl Arab mein aam thi, RasoolAllah Sallallahu Alaihi Wasallam ne Toham parasti par mabni aise tamam Aqayed ko yaksar khatam farmadiya, Bilkhusus Maahe safar ke bare mein to Allah ke Rasool Sallallahu Alaihi Wasallam ne wazeh tor par Irshad farmaya diya: La Safar yani "Safar ke mahine ko Manhoos samajhne ki koi haqiqat nahi." (Sahih Bukhari :: 5757)

Is wazeh Irshade Nabwi ke bawajood bhi Aaj kal logon ki aik badi Ta’dad is mahine ko manhoos samajhti hai balke is mahine ke hawale se Ajeeb o Gareeb chizen hamare mua’shre mein Mashhoor hain. Maslan:

❶ Is ke ibtedayi 13 din Manhoos aur "Tera Tezi" kehlate hain.
❷ Is mahine ki nahusat se bachne ke liye zyadah se zyadah Murawwaja Quran khuani ka Ehtemam kiya jata hai.
❸ Sirf isi mahine mein Jinnat se hifazat ke Aamal kiye jate hain.
❹ Is Mahine ki Nahusat se bachne ke liye ghar se door daraz nikalne aur safar karne se ijtenab barta jata hai.
❺ Is Mahine ko Aorton ke bajaye mardon par zyada bhari tasawwur kiya jata hai.
❻ Is mahine ki Aakhri budh ko khushi manayi jati hai aur mithayi taqseem ki jati hai. Wagerah.

●◗► Islam mein bad’shuguni aur Nahusat ka koi tasawwur nahi, Islam mein agar koi nahusat o bad’shuguni ki cheez hai to wo insan ki apni Bad’Aamaliyan, Fusq o fujoor, Naach gana, Fahashi o Uryani aur Allah ki khullam khulla Nafarmaniyan hain jo ghar ghar mein ho rahi hain, Agar ham waqeyi Nahusat se bachna chahte hain to Lanat o phatkar aur Qaher khudawandi ko dawat dene wale kamo se bachen.
Powered by Blogger.